Εκτύπωση

Έκθεση Ε.Ε. 31-10-20

Γράφτηκε από τον/την administrator. Posted in Αντί Γ.Σ. Νοεμβρίου '20

Πρακτικό συνεδρίασης Εξελεγκτικής Επιτροπής  31 -10-2020

«Συλλόγου Αποφοίτων 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Θεσσαλονίκης»

Σήμερα 31-10-20, συνήλθε στην έδρα του Συλλόγου, στο κτήριο του 2ου Γ.Ε.Λ., Ικτίνου 5, η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Συλλόγου, τα μέλη της οποίας είχαν εκλεγεί κατά την εκλογική διαδικασία της 25-11-18 και αποτελούνται από τους Κούβελα Δημήτριο, Σταματιάδη Λύσανδρο και Καλαφάτη Δημήτριο.

Η Ε.Ε., αφού έλαβε υπόψη της ότι η προηγούμενη Ε.Ε. είχε προβεί σε έλεγχο για την περίοδο 01/01/19 – 31/12/19, προέβη σε έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου για το χρονικό διάστημα 01/11/19 – 31/10/20 και βρήκε τα παρακάτω:

1)                Αρχείο μελών Συλλόγου, αποτελούμενο από τις αιτήσεις συνολικά 631 μελών (έως 31/10/2020).

2)                Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, σφραγισμένο και αριθμημένο.

3)                Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, σφραγισμένο και αριθμημένο, μετά φακέλου συνημμένων εγγράφων.

4)                Πρωτόκολλο αλληλογραφίας και φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

5)                Βιβλίο ταμείου (εσόδων – εξόδων).

6)                Αντίγραφα αποδείξεων είσπραξης και αποδείξεων πληρωμής.

Η Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη της και την έκθεση της προηγούμενης Ε.Ε., αναφέρει ότι η κατάσταση του Συλλόγου για την περίοδο 01/11/19 – 31/10/20 έχει ως εξής:

1)                  Εντός της συγκεκριμένης περιόδου ενεγράφησαν 37 νέα μέλη και διεγράφησαν 0.

2)                  Το Δ.Σ. συνεδρίασε αθροιστικά 4 φορές (λόγω Κορωνοϊού COVID-19) και είναι ενημερωμένο σχετικά το βιβλίο συνεδριάσεων Δ.Σ.

3)                  Πρωτοκολλήθηκαν συνολικά 2 εισερχόμενα και 15 εξερχόμενα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στους αντίστοιχους φακέλους.

4)                  Το ταμείο την 31/10/20 εμφάνιζε ενεργητικό 4.460,33€.

Τα έσοδα εντός της περιόδου ήταν 1105,00€.

Τα έξοδα εντός της περιόδου ήταν 613,93€.

Για την περίοδο 01/11/19 - 31/10/20 βρέθηκαν συνολικά 51 αποδείξεις είσπραξης συνολικού ποσού 1105,00€ (715,00€ προερχόμενα από συνδρομές μελών και 390,00€ από δωρεές και λοιπά έσοδα) και 7 αποδείξεις πληρωμής, ύψους 613,93€.

Συνολικά το ταμείο εμφανίζει ενεργητικό 4.460,33€ το οποίο μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο, με σύνολο εσόδων όλων των χρήσεων 22.588,00€ και σύνολο εξόδων όλων των χρήσεων 18.127,67€, ενώ δεν υφίσταται καμιά χρεωστική εκκρεμότητα ή υποχρέωση.

Θεσσαλονίκη    31/10/2020

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Καλαφάτης Δημήτριος    Κούβελας Δημήτριος   Σταματιάδης Λύσανδρος