Εκτύπωση

Κανονισμός λειτουργίας Τράπεζας Αίματος

Γράφτηκε από τον/την administrator. Posted in ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

                                                  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
                                       ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
                                                                       «ΙΚΤΙΝΟΣ»

Γενικά
Ο Σύλλογος αποφοίτων 2ου Γυμνασίου-Λυκείου «ΙΚΤΙΝΟΣ» αποφασίζει την διατήρηση και διαχείριση Τράπεζας Αίματος, με ονομασία «Τράπεζα Αίματος Συλλόγου Αποφοίτων 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης»,  με έδρα την έδρα του Συλλόγου, επί της οδού Ικτίνου 5, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και κανονισμό που έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σκοπός
1. Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών του Συλλόγου.
2. Η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των συναποφοίτων του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης και του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς αίματος στον συλλογικό χώρο.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Μέλη
1. Μέλος της Τράπεζας Αίματος (ΤΑ) θεωρείται όποιος είναι μέλος του Συλλόγου «ΙΚΤΙΝΟΣ», καθώς επίσης και όποιος έχει αιμοδοτήσει έστω και μία φορά για την ΤΑ του Συλλόγου, ακόμη κι αν δεν είναι μέλος του Συλλόγου (καλούμενος εφεξής «αιμοδότης»).
2. Τα μέλη συμμετέχουν σε οργανωμένες από τον Σύλλογο αιμοδοσίες. Επίσης, αιμοδοτούν με ιδία πρωτοβουλία υπέρ του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Ορισμός και καθήκοντα Επιτροπής Διαχείρισης
1.  Την ευθύνη για την τήρηση του παρόντος κανονισμού έχει Τριμελής ή Τετραμελής Επιτροπή εκ των μελών του Συλλόγου, οριζόμενη από το Δ.Σ, ως "Επιτροπή Διαχείρισης της ΤΑ" με διάρκεια θητείας ισόχρονη αυτής του Δ.Σ. Ένα μέλος από αυτήν ορίζεται από το ΔΣ ως «Διαχειριστής» και τα υπόλοιπα ως «Αναπληρωτές». Τα μέλη της Δ.Ε. της Τράπεζας Αίματος οφείλουν να κοινοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο – τηλέφωνο επικοινωνίας) στις σχετικές με την ΤΑ ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις του Συλλόγου καθώς και να βρίσκονται στη διάθεση των αναγκών των μελών οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου. Ο Διαχειριστής πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλος του Δ.Σ. Η Επιτροπή Διαχείρισης απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής. Σε περίπτωση που δεν συσταθεί η εν λόγω Επιτροπή ή σε περίπτωση κωλύματος των μελών της, το Δ.Σ του Συλλόγου δύναται να ορίσει «Αναπληρωτές» άλλα μέλη του Συλλόγου. 
2. Ο Διαχειριστής της ΤΑ τηρεί το βιβλίο Τράπεζας Αίματος το οποίο θα απαρτίζεται από δύο τμήματα.
ΤΜΗΜΑ Α’: ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία κάθε αιμοδότη καθώς και η ομάδα αίματος )
ΤΜΗΜΑ Β’ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ  μονάδων αίματος ( όπου θα αναγράφεται ονομαστικά κάθε πράξη εισαγωγής ή εξαγωγής μονάδων αίματος και σε ξεχωριστή στήλη το τρέχον υπόλοιπο της ΤΑ του Συλλόγου).
 Στο βιβλίο ΤΑ θα υπογράφουν κάθε μήνα και τα τρία μέλη διαχείρισης (Διαχειριστής - Αναπληρωτές).
3.Ο Διαχειριστής είναι αρμόδιος για τις αναγκαίες συνεννοήσεις με τα κέντρα Αιμοδοσίας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διαχειριστή, ένας εκ των αναπληρωματικών μελών.
4.Η Επιτροπή Διαχείρισης μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο των αποθεμάτων αίματος, την οργάνωση ομαδικής αιμοδοσίας για τα μέλη του Συλλόγου, τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το Δ.Σ για τις μεταβολές των μονάδων αίματος, τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο και σε κάθε περίπτωση που αυτή το κρίνει αναγκαίο.
5.Η Επιτροπή Διαχείρισης, με Απόφασή της, απονέμει στα μέλη της Τράπεζας, που έχουν αιμοδοτήσει πάνω από 6 φορές, τιμητικό δίπλωμα, σε κάποια από τις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου «ΙΚΤΙΝΟΣ».

ΑΡΘΡΟ 4ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών - Χορήγηση μονάδων αίματος
1. Η χορήγηση μονάδων αίματος - με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση επάρκειας εθελοντικά προσφερόμενου αίματος - θα γίνεται με τη μορφή του δανεισμού, δηλαδή τα δανειζόμενα μέλη υποχρεούνται να επιστρέψουν (προσφέρουν) τις μονάδες αίματος που έλαβαν, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, που ορίζεται σε 3 μήνες από την τελευταία χορήγηση. Μέλος που δεν επέστρεψε τις δανειζόμενες μονάδες αίματος, δεν δικαιούται επόμενη χορήγηση, ως τη στιγμή της τελικής επιστροφής των δανειζόμενων μονάδων αίματος. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι αιμοδότες, έως τον αριθμό μονάδων αίματος που έχουν προσφέρει κατά την τελευταία διετία.
2. Δικαίωμα στη χορήγηση μονάδων αίματος έχουν τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακώς ενήμερα, για τους ίδιους ή συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς και οι αιμοδότες. Κάθε μέλος δύναται να χορηγηθεί με 2 μονάδες αίματος ανά μήνα (30 ημέρες από την πρώτη χορήγηση) όταν πρόκειται για το ίδιο και 1 μονάδα όταν πρόκειται για συγγενικό του πρόσωπο. Οι αιμοδότες δύνανται να χορηγηθούν με τον αριθμό των φιαλών που έχουν προσφέρει στην ΤΑ του Συλλόγου κατά την τελευταία διετία (μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ανάλογο αποθεματικό στην ΤΑ του Συλλόγου).
3. Για τη χορήγηση ποσότητας αίματος το μέλος υποχρεούται να υποβάλλει γραπτή αίτηση (θεωρείται έγκυρη και αίτηση μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου), όπου θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του ασθενούς(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός ταυτότητας), ο βαθμός συγγένειας, η πάθηση και η κλινική όπου νοσηλεύεται, καθώς και η μέρα και ώρα της αίτησης. Η Επιτροπή Διαχείρισης θα διατηρεί τις αιτήσεις σε αρχείο, το οποίο και θα παραδίδει στην επόμενη επιτροπή, μετά τη λήξη της θητείας της.
4.  Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαχείρισης της ΤΑ  μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση  μονάδων αίματος κατ’ εξαίρεση, (με μέγιστο όριο τις 2 φιάλες) σε περιπτώσεις μη «αιμοδοτών», αλλά πάντα ατόμων που σχετίζονται με το
2ο Γυμνάσιο-Λύκειο, όπως μαθητών, καθηγητών, μελλοντικών μελών του «Ικτίνου», καθώς και για άλλους ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούνται να ενημερώσουν-ει το Δ.Σ στην επόμενη συνεδρίαση και να καταγραφεί το συμβάν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Την ευθύνη της αιμοδοσίας για τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το Νοσοκομείο, ενώ η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να εξασφαλίζει τα απαραίτητα για την απρόσκοπτη ομαδική αιμοδοσία. Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ύστερα από οδηγίες του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Κάθε οικονομική υποχρέωση της ΤΑ (εκδηλώσεις, έντυπα κ.α.) καλύπτεται από το Ταμείο του Συλλόγου ΙΚΤΙΝΟΣ, μετά από έγκριση από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Σε περίπτωση διάλυσης της ΤΑ ή ακόμα και του ίδιου του Συλλόγου το υπάρχον απόθεμα περιέρχεται στη δικαιοδοσία του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο συγκεκριμένος κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου ή από τη Γενική Συνέλευση.
Ο κανονισμός λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος εγκρίθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου κατά τη συνεδρίαση της 8/2/16, ημερομηνία όπου και τίθεται σε ισχύ και θα κοινοποιηθεί στη μονάδα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. Μουμουζιάς                                                                   Δ. Λεωτόν